Zdravotní tělesná výchova

Zdravotní tělesná výchova, někdy také označována jako aplikovaná tělesná výchova, je pohybová aktivita pro osoby se zdravotním postižením či jinými speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o tělesnou výchovu, která je vyučována na školách speciálních (pro žáky s mentálním, sluchovým, zrakovým či tělesným postižením i pro žáky s kombinovanými vadami) nebo školách běžných (individuální či skupinová integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).

V tomto oboru mohou pracovat odborníci, kteří mají vzdělání v oboru Aplikovaná tělesná výchova. Tento studijní obor se věnuje především oblasti školní tělesné výchovy a je součástí specializace vědního oboru kinantropologie, který je v České republice známý jako aplikované pohybové aktivity (APA). V naší republice je možné studovat zdravotní tělesnou výchovu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Stává se, že zdravotní tělesná výchova bývá zaměňována s léčebnou tělesnou výchovou. To je však špatně, neboť léčebná tělesná výchova spadá do oblasti medicíny a zdravotnictví, kdežto zdravotní (aplikovaná) tělesná výchova patří do pedagogiky.